Omgevingsvergunning

hoofdartikel.JPG hoofdartikel

Sinds oktober 2010 is jullie bestuur al bezig met de plannen voor nieuwbouw op onze accommodatie aan het Pomonaplein. In die beginjaren was dat nog enigszins zoekend naar de mogelijkheden, maar vanaf eind 2011 hebben we de samenwerking gezocht met de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) bestuur van De Vliermeent onze buren aan het Pomonaplein.

hoofdartikel.JPGAanvankelijk ging het heel voortvarend en deden we actief mee met een architectenselectie waaruit DJVDL naar voren kwam en die al vrij snel na de definitieve keuze met een eerste schetsontwerp kwam. Het ons welbekende “groene Wimbledon” gebouw dat helaas niet de goedkeuring kon krijgen van de welstandscommissie waar het ontwerp aan voorgelegd werd. SCOH trekt de kar en Achilles tekent met hen een samenwerkingsovereenkomst waarin we vastleggen hoe we met elkaar optrekken in het ontwerp, de verwachte kosten en huurbedragen voor multifunctionele ruimten, kleedkamers en gymzaal, maar ook over de realisatie van het gezamenlijke plan.

Helaas ontvouwde zich in 2012 een “ramp” die de bouwkolom in een paar jaar volledig ontwrichtte en die zich, maar dat wisten we toen nog niet, verder uit zou diepen en in 2013 de bouw bijna volledig lam legde. Dit betekende voor SCOH dat zij al haar nieuwbouw en renovatieplannen diende te heroverwegen, want zij konden hun geld ook maar één keer uitgeven. Voor Achilles heel vervelend want de keuzes vielen op andere schoolgebouwen dan het gebouw van De Vliermeent. Waarom vragen jullie je dan af? De meeste schoolgebouwen die SCOH wil bouwen betreft nieuwbouw, terwijl De Vliermeent door de status van beschermd stadgezicht komt te bestaan uit een renovatie deel (Vlierboomstraat zijde) en een nieuwbouwdeel (het huidige gebouw achter onze kantine). De nieuwbouw kreeg daarmee voorkeur boven renovatie. In de jaren tussen eind 2013 en begin 2017 heeft de ontwikkeling op een laag pitje door gesudderd. Af en toe ontmoeten bestuur SCOH en Achilles elkaar om vast te stellen dat er geen voortgang te melden was. Pas 2de kwartaal 2017 kwam er bericht dat SCOH het plan weer wilde oppakken, maar dat men met de school problemen had om te voldoen aan de BENG normen (renovatie dient aan hoge eisen m.b.t. isolatie te voldoen) en dat men zich afvroeg of het nog wel zou lonen door te gaan met de ontwikkeling. Achilles kon op dat moment alleen maar aanhoren wat er ons meegedeeld werd.

Het duurde daarop tot begin 2018 voordat we betrokken werden bij een nieuw in te dienen plan. Een gevolg van de eerdere crisis heeft namelijk ook een neveneffect gekregen waar alle ontwikkelaars sinds begin 2018 last van krijgen, namelijk een enorme stijging van de bouwkosten. Want het aantal aannemers is door de crisis gedecimeerd en degenen die er nog wel zijn, hebben ook een gedecimeerd aantal medewerkers overgehouden. Kortom SCOH vraagt aan Achilles of het bouwplan versoberd kan worden? Samen met de architect Bert de Jel hebben we het plan nog een keer grondig doorgenomen en zijn we er in gezamenlijkheid in geslaagd om zodanig te bezuinigen dat we op dat moment weer binnen onze budgetten uitkwamen. Daarop heeft de architect het bouwplan weer opnieuw uitgetekend en is het nieuwe traject omgevingsvergunning 2de kwartaal 2018 opgestart met als eerste het bezoeken van de welstandscommissie. Deze behandeling ging de eerste keer absoluut niet naar wens en werden we geconfronteerd met diverse wensen en eisen van deze commissie die in onze optiek niets te maken hadden met “welstandszaken” maar met hun eigen meningen. De sfeer tijdens deze behandelingen mag ik met recht over en weer stekelig en geïrriteerd noemen. Toch kom je niet om deze commissie heen en zonder hun paraaf onder de beginselaanvraag kom je echt niet verder bij Bouwtoezicht. Daarom toch enkele hoogst noodzakelijke aanpassingen in de gevels en de materialisatie doorgevoerd, zodat we eindelijk verder konden met de behandeling van de aanvraag.

Ook de verder afhandeling kende vele hobbels die de architect namens ons allemaal één voor één af heeft moeten handelen. Eind december 2018 leek het erop dat we de omgevingsvergunning zouden gaan ontvangen. Zoals zoveel keren in dit proces werd er echter weer roet in het eten gegooid. Nu uit de hoek van Bouw- en Woningtoezicht waar de behandelend ambtenaar ernstig ziek werd en zijn taken overgenomen werden door een collega. Tijdens de ziekteperiode moest de architect nog enkele zaken uitwerken en indienen, hetgeen hij ook gedaan heeft. Er is bij Bouwtoezicht wel getekend voor ontvangst, maar zijn de ingeleverde stukken op een stapel terecht gekomen en is er verder niets mee gedaan. Eind februari 2019 dreigde de directeur Bouw- en Woningtoezicht om onze aanvraag niet ontvankelijk te verklaren, omdat wij in hun ogen niet tijdig en volledig de nog ontbrekende gegevens hadden aangeleverd. Dit zou inhouden alles weer opnieuw indienen en de procedure weer doorlopen. Daarop is op het hoogste niveau binnen de gemeente tegen deze gang van zaken met succes geprotesteerd. Het verheugt het bestuur zeer om nu eindelijk te kunnen zeggen: SCOH heeft de omgevingsvergunning op 5 juni j.l. mogen ontvangen.

Wat betekent dit heuglijke bericht nu voor ons?
• Woensdag 19 juni a.s. inloopavond voor omwonenden en belangstellende Achillianen waarin het plan wordt toegelicht door de architect aan de hand van de goedgekeurde tekeningen.
• En wat is de planning dan nu zullen jullie nu terecht vragen. Daar gaan we het in de komende tijd tot aan de vakantie met SCOH over hebben. Onze grootste uitdaging is nu om aannemers te vinden die tijd en zin hebben om aan een aanbesteding mee te willen doen.
• Wanneer moeten we uit onze huidige kantine weg zijn? Mijn inschatting is dat we zeker nog tot einde jaar hier kunnen blijven. In de tussentijd kunnen we dan inzetten op het opzetten van de zogenaamde “crowdfunding” om daarmee het resterende deel van de bekostiging voor ons projectdeel in te vullen.

In de JAV van afgelopen vrijdag heb ik namens het bestuur toegezegd dat we iedere twee weken een update gaan geven van de voortgang in het proces. Ook als er niets te melden is, melden we dat aan jullie.

Zie dit hoofdartikel als het begin van het nakomen van deze toezegging. Daarom zijn we dan ook begonnen met een terugblik op bijna 9 jaar pieken en dalen met als het aan ons ligt een mooi einde, namelijk een nieuw clubhuis en ons onderkomen voor de vele jaren die we als Achilles nog in het verschiet hebben.

Hans Lijmbach

Datum 18-06-2019 16:39
Tags