Achilles-accommodatie (kantine & kunstgras): de stand van zaken

Vorige week vrijdag was er een drukbezochte vrijwilligersborrel in ons clubgebouw. Als je er niet bij was, dan heb je echt iets gemist! Elkaar leren kennen werd afgewisseld met spelletjes waarin samenwerken voorop stond. Voor herhaling vatbaar! Daarnaast was er ook tijd om het met enkele bestuurs- en commissieleden te hebben over de laatste stand van zaken met betrekking tot onze accommodatie. Want.. Hoe zit dat nou?! Bij deze dus een úitgebreide update, van de huidige stand van zaken. Lees 'm goed door, zodat je weer helemaal op de hoogte bent.

Hoe het begon.. 

Een van de eerste vragen van een van de aanwezigen was hoelang Achilles nu eigenlijk al bezig is met haar nieuwbouwactiviteiten? Wisten jullie dat enkele toenmalige bestuursleden al eind oktober 2010 hun eerste orienterende gesprek met de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) voerden? Daarna is er in 2011 gestart met een architectenselectie waarbij de huidige architect Bert de Jel van Bureau DJVDL is gekozen. Medio 2012 lag er een eerste schetsontwerp op tafel,  waarop SCOH een eerste raming van de bouwkosten heeft laten maken. Aan de hand van dit eerste schetsontwerp en een bouwkostenraming is er eind 2013 met  SCOH overleg gevoerd over hoe we dit voor Achilles prima ontwerp om konden zetten naar een voorlopig ontwerp en hoe de te maken kosten voor de bouw, de architect, constructeur, overige adviseurs, leges, e.d. verdeeld moesten worden tussen SCOH en Achilles. Daartoe is er begin 2014 door Achilles een concept samenwerkingsovereenkomst opgesteld en besproken met SCOH, maar die is echter pas medio 2015 door beide partijen ondertekend. Reden van deze "verlate" ondertekening was tweeledig.

 1. Achilles heeft in deze periode van anderhalf jaar met succes haar subsidieaanvragen  gedaan bij de Gemeente Den Haag en de Fonds 1818 en is er gewerkt aan het verkrijgen van voldoende toezeggingen voor ledenleningen om het resterende bedrag aan bouwkosten gedekt te krijgen. Dit laatste moet, als de planning definitief is, weer opgepakt gaan worden.
 2. De andere reden is het feit dat De Vliermeent voor ruim anderhalf jaar moet kunnen beschikken over een geschikte herhuisvestingslocatie. Een vervelende constatering was dat er voor dat anderhalve jaar op korte termijn geen passende locatie beschikbaar was in stadsdeel Segbroek of direct daarbuiten. De Vliermeent wil de school (onder- en bovenbouw) niet teveel uit elkaar trekken dus wil graag zo dicht mogelijk bij elkaar in de buurt blijven en niet teveel (bus)verplaatsingen van haar leerlingen op de dag. Veel scholen in Den Haag hebben de afgelopen jaren nieuwbouw en/of renovatie gepleegd, waardoor de leegstaande schoolgebouwen bijna continu gevuld zijn voor herhuisvestingsdoeleinden van diverse scholen. 

Mei 2017 heeft SCOH de procedure om te komen tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning (bouwvergunning) weer opgepakt.

Wat is er tot nu toe al wel bereikt?

 • Goedkeuring door de Welstandscommissie in september j.l. Belangrijke mijlpaal in het verkrijgen van een definitieve vergunning.
 • Inmiddels weten we ook dat de kapvergunning (bomen), sloopvergunning (gebouwen), ecologisch (omgeving groen/water) afgehandeld zijn en
 • Dat de architect aangekomen is op het punt dat hij de tekeningen technisch op orde moet krijgen. Dit is normaliter de laatste fase in het vergunningentraject. 

En waar staan we dan nu?

 • Als dit allemaal goedgekeurd is door de bouwinspecteur, verzamelt deze alle onderliggende stukken en maakt de omgevingsvergunning op.
 • Is deze gereed dan publiceert de gemeente Den Haag dat zij voornemens is om de omgevingsvergunning te gaan verlenen. Daarmee krijgen de burgers van Den Haag (direct betrokkenen en omwonenden) de gelegenheid om via inspraak hun invloed uit te oefenen op het plan.
 • Komen er bezwaren? Dan dienen deze door de bouwinspecteur op hun merites te worden beoordeeld. Worden er terechte bezwaren gemaakt?
 • Dan moet het bouwplan aangepast worden door de architect.
 • Zijn er geen bezwaren? Dan kan de vergunning definitief gemaakt worden en daarop afgegeven worden aan SCOH.

Wat betekent dit in de tijd?

 • Eind mei 2018 alle stukken conform wensen en eisen bouwinspecteur ingeleverd.
 • Dan publicatie voornemen afgifte omgevingsvergunning binnen twee weken en bij bezwaren 6 weken om te reageren en aan te passen. (let op valt deels in vakantietijd en wordt bij totaal opgeteld, langer dus qua doorlooptijd) juni-september 2018.
 • In een keer afgehandeld dan gaat de afgifte door, zo niet dan nogmaals zes weken reactietijd. Begin september 2018 of plus 6 weken.
 • SCOH gaat na afgifte van de omgevingsvergunning (onherroepelijk na 6 weken) het project europees aanbesteden. (op zijn vroegst eind september 2018) Dit neemt door de bank genomen ongeveer 12 weken in beslag. (eind december 2018 let op 14 dagen Kerstreces in de bouw, dus medio-eind januari 2019 prijs bekend)
 • Daarna is of de prijs in een keer goed en kan er opdracht worden gegeven aan de aannemer (voorbereiding duurt gemiddels 6 weken voor inkoop materialen) of de prijs is niet conform budget en moet er onderhandeld en/of bezuinigd worden op het plan. (benodigde tijd ongewis)
 • Het laatste nieuws is dat er in een overleg van afgelopen donderdag tussen SCOH, Achilles en de gemeente Den Haag (sport) door SCOH duidelijk gemaakt is dat de kortgeleden opgestelde raming van de bouwkosten veel hoger uitvalt dan verwacht. SCOH wil daarom fors bezuinigen op het totale bouwplan. Met name de op te  nemen duurzaamheidsmaatregelen die opgelegd worden vanuit de overheid aan vooral de school (renovatie) zorgt voor een groot deel van de overschrijding. Zij heeft Achilles hiervoor uitgenodigd.
 • We kunnen nu nog aanpassingen doen, maar grote ontwerpaanpassingen zullen beslist invloed hebben op het vergunningstraject. Hoeveel is nu niet te zeggen, daarom moet er met SCOH eerst gesproken worden over door wie, wat en hoeveel er bezuinigd moet worden. De gesprekken hierover zullen de komende weken plaatsvinden.

Dus helderheid bieden over wanneer we nu dan eindelijk gaan beginnen moeten we op dit moment nog steeds beantwoorden met een "dat weten we nog niet". Daar komen we op terug als het gesprek met SCOH gevoerd is. Een schot voor de boeg onzerzijds: op basis van bovengenoemde termijnen zal dit in ieder geval niet het voor 1ste kwartaal 2019 zijn.

Wat weten we inmiddels wél zeker? Kunstgrasnieuws!

Ons kunstgrasveld wordt na de eerste helft veld (competitie 2018-2019) in de periode november 2018 - februari 2019 vernieuwd en voor een deel uitgebreid. De ligging van de velden zal worden gedraaid zodat het hoofdveld pal naast de nieuwbouw zal komen te liggen (zie bijgevoegde foto van CONCEPT-tekening). We blijven vier  tennisvelden behouden en er worden twee kleine velden voor E en F ingevoegd. De mat met de onderliggende tussenlaag worden volledig vernieuwd volgens de laatste
modificaties op het gebied van kunstgrasvelden. Deze zijn ook toegepast bij de aanleg van het nieuwe veld van Die Haghe. Voorts verplaatst de gemeente voor haar rekening en risico de lichtmasten rondom het huidige kunstgrasveld (inclusief elektra aansluitingen) en zullen er voor rekening en risico van Achilles nieuwe LED armaturen worden gemonteerd in de verplaatste lichtmasten. Voorts wordt de materiaalcontainer verplaatst, zodat de scheiding tussen onze Achilles accommodatie en de nog te renoveren skatevoorziening in een later stadium van het proces beter heringericht kan gaan worden. De precieze plek voor de container is nog onderdeel van nader overleg met gemeente Den Haag, de Accommodatiecie en de TC. 

Kunstgras-Tekening-Achilles.JPG

Het is al met al een lang verhaal geworden, maar om het plaatje voor iedereen compleet inzichtelijk te maken is het nodig om het totale verhaal te vertellen. Een verhaal dat als alles gerealiseerd is, snel weer vergeten is. Het bestuur realiseert zich als geen ander dat het veel tijd kost en nog zal kosten om onze dromen waar te maken. Maar dat wij onze droom gaan waarmaken is zeker, het tijdstip waarop is nu nog in nevelen gehuld. De komende weken worden cruciaal om te bezien of er voldoende bezuinigd kan worden zonder dat het plan ingrijpend aangepast hoeft te
gaan worden. Als daar aanleiding toe is, zullen wij jullie wederom (maar dan korter) informeren.

Het bestuur

Datum 27-04-2018 07:00
Tags