Verslag JAV & aankondiging opnieuw vaststellen JAV

Vrijdag 29 oktober vond de 99e JAV (deel 2) plaats. In deze JAV keken we terug op het afgelopen, door corona geteisterde, seizoen 2020-2021. Bovendien werd financiële verantwoording afgelegd. De kascommissie was tevreden en stelde voor om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen.Tot zo ver alles in orde dus. Het is wel vaker zo dat we het quorum (dit keer 51 leden) niet halen, maar met nu maar 15 (!) aanwezige leden, onder wie de 8 bestuursleden, is er wel een dieptepunt bereikt. De WEL-aanwezigen hebben de gehele agenda behandeld en hadden nog een heel gezellige bijeenkomst na afloop. Lees verder voor het verslag en de nieuwe datum om de JAV vast te stellen.

Aankondiging opnieuw vaststellen JAV 26 november

Statutair dienen we deze vergadering nogmaals te houden, waarbij er tenminste 14 dagen moeten liggen tussen de afgelopen en de nieuwe bijeenkomst. Bij deze 2e vergadering is er geen quorum vereist.

De 99e JAV (deel 2) is daarom opnieuw vastgesteld en wel op 26 november en jullie hoeven daar dus NIET bij aanwezig te zijn.

Arthur Bolder
Secretaris


Verslag 99e JAV (deel 2), 29 oktober 2021

Ondanks de voorafgaande vrijwilligersbijeenkomst werd het quorum (52) bij lange na niet gehaald: Er waren slechts 15 aanwezigen. De eerste JAV in fysieke vorm sinds lange tijd vond plaats in de ALO kantine, omdat zoals bekend, onze kantine in aanbouw is.

Ondanks deze geringe opkomst is besloten om de JAV gewoon te houden en dan over tenminste 2 weken een 2e JAV te houden, met dezelfde agendapunten, waarbij dan geen quorum meer is vereist.

 • Om 20.00 uur opende voorzitter Wout Broers de vergadering en heette de aanwezigen, onder wie 1 Ere-lid en 3 Leden van Verdienste, welkom. Hij sprak zijn teleurstelling uit over deze zeer geringe opkomst en legde uit dat desondanks alle agendapunten behandeld zouden worden.
 • Berichten van verhindering waren ontvangen van: Olga van Reijn, Ferry Reijerse, Monique Alsem, Rianne van Groen, Frank Baars, Monique Overwater, Chris Weerman, Audrey de Man, Paul van der Laaken.
 • De Kroniek bevatte enkele fouten, daarom was er maandag 25 oktober een geactualiseerde en gecorrigeerde versie verstuurd.
 • De actuele stand van zaken betreffende de Nieuwbouw was goed te zien in een drietal Youtube-films. Deze filmpjes zijn inmiddels ook op de Achilleswebsite gepubliceerd.
  Het is de bedoeling dat er zonnepanelen op het dak komen, zodat Achilles energieneutraal zal worden. We worden daarover geadviseerd door Praeter, een op dat terrein deskundig adviesbureau. Er zouden zo’n 100 panelen op het kantinedak geplaatst kunnen worden. Tjitse Bouwkamp vraagt of er ook gedacht wordt over samenwerking in een coöperatie met mede-buurtbewoners. Hans Lijmbach antwoordt dat dat in eerste instantie niet het geval zal zijn. Wij vormen samen met de school al een soort coöperatie. We hoeven daarover overigens nu nog niet te besluiten, dat kan altijd later nog.
 • Alle Jaarverslagen werden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
 • Naar aanleiding van het verslag van de Commissie Tennis wordt er gesproken over de niet-werkende veldverlichting. De tennissers worden hierdoor, met name nu het winterseizoen aanbreekt, bijzonder benadeeld. Hans legt uit dat het er nu op lijkt, dat niet een kabel stuk is, maar een lamparmatuur. Reparatie/vervanging daarvan is belangrijk goedkoper, dan het moeten uitgraven van een kabel. Die kabel ligt voor een deel onder het bouwterrein en kan dus niet op korte termijn worden uitgegraven en vervangen. In november zal er een deskundige monteur komen kijken en bepalen of het inderdaad niet aan de kabel, maar aan een armatuur ligt. Dan zou de veldverlichting sneller kunnen worden hersteld. Sjoerd Houwing pleit voor het verlagen van de contributie of het uitstellen van de inning daarvan voor de wintertennissers. Penningmeester Roger Kalberg vind dat zeer redelijk en zal in ieder geval voorlopig niet innen.
 • Ed Arbouw pleit er voor om de tent op het veld te laten staan, maar dat zal niet gaan gebeuren. De tent wordt afgebroken en tijdens het winterseizoen veilig opgeslagen. Dit ter voorkoming van verdere schade door de weersomstandigheden.
 • De financiële stukken worden goedgekeurd en op voordracht van de Kascommissie worden de penningmeester en het bestuur decharge verleend.
 • Harald Braakman spreekt zijn waardering uit voor de jaarlijkse bijdrage aan het fonds voor het jubileum.
 • De leden van de Kascommissie, Leon van Dam en Mathijs Oosterhuis, worden beiden benoemd als Kascommissie voor het seizoen 2021-2022.
 • In de rondvraag sprak Harald Braakman uit dat het gebrek aan activiteiten rond de Club van 100 te betreuren is. Ondanks het Coronajaar had er toch wel iets gedaan kunnen worden. Voorzitter Wout Broers zegde toe om de initiatiefnemers van de Club van 100 te is benaderen. Penningmeester Roger Kalberg gaf aan dat er toch flink wat geld is binnen gekomen, dat is dus niet verloren gegaan. Harald pleit er voor om vooral de Leden van Verdienste en Ere-leden te benaderen om lid van de Club van 100 te worden (voor zo ver ze dat niet al zijn).
 • Voorzitter Wout Broers sloot om 20.30 uur deze JAV (deel 2). Hij dankte daarbij in het bijzonder de vereniging ALO voor de genoten gastvrijheid.

 

JAV-ALO.jpeg

 

Datum 08-11-2021 15:14
Tags