Privacyverklaring

De Haagse Korfbalvereniging 'Achilles' (HKV Achilles) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. HKV Achilles houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
 • deze respecteren.

Als HKV Achilles zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens hieronder.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens

HKV Achilles, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 40409512, is verantwoordelijk voor uw gegevens. U kunt ons omtrent de AVG bereiken via mailadres bestuur@hkvachilles.nl

Verwerking van persoonsgegevens van leden en donateurs

Persoonsgegevens van (potentiële) leden en donateurs worden door HKV Achilles verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst met de vereniging, met de volgende doelstelling(en):

 • Ledenadministratie;
 • Contributieheffing;
 • Informatieverstrekking (onder meer door het versturen van digitale berichten zoals nieuwsbrieven);
 • Uitnodiging voor bijeenkomsten en evenementen;
 • Inplannen en coördineren van verenigings- en vrijwilligersactiviteiten;
 • Promotie op onder meer social media.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan HKV Achilles de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer(s);
 • Adres (straatnaam/huisnummer/postcode/woonplaats);
 • Geslacht;
 • Foto van het gezicht;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door HKV Achilles opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangemeld is en maximaal twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij sturen uw lidmaatschapsgegevens naar het KNKV ten behoeve van het KNKV lidmaatschap. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

HKV Achilles bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen (vrijwilligers) die namens HKV Achilles van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; zij zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring ondertekend;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Onze software leverancier maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze softwareleverancier test en evalueert regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Het verwijderen van uw gegevens is alleen mogelijk als de gegevens niet meer relevant zijn voor het lidmaatschap. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Indien u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via bestuur@hkvachilles.nl.